Regulamin klubu Uczniowski Klub Sportowy Dąb

I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU

1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnika zajęć rekreacyjno – sportowych.

2. Bardzo dobry stan zdrowia.

3. Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalonej zgodnie z trybem płacenia opłat UKS Dąb 150 zł

II. GRUPY TRENINGOWE

1. Grupa zawodnicza:

Zawodniczki: młodziczki, juniorki, seniorki biorące udział w Mistrzostwach, Turniejach Ogólnopolskich i Międzynarodowych, pokazach
Grupa 1-krok – dzieci do lat 9-ciu przygotowywane do startu w zawodach wyczynowych lub rekreacyjnych
O przynależności do danej grupy zawodniczej decydują trenerzy, kierując się zdolnościami i pracowitością dziecka.

2. Nabór – dzieci do lat siedmiu przygotowywane do przejścia do grup zawodniczych lub rekreacyjnych.

3. Gimnastyka dla wszystkich GimShow – dzieci od lat ośmiu ćwiczące rekreacyjnie z możliwością startu na zawodach grup rekreacyjnych (zawody – tylko poziom II)

III. SKŁADKI KLUBOWE

1. Składki klubowe są ustalane w oparciu o tryb płacenia składek członkowskich i opłat za zajęcia sportowo-rekreacyjne zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu. Podwyższenia opłaty za zajęcia rekreacyjno-sportowe spowodowane większymi kosztami szkolenia do 10,- zł może nastąpić raz w ciągu roku szkoleniowego bez WZCK, podwyższenie opłaty powyżej 10,- zł zatwierdza WZCK.

• wysokość opłat patrz zakładka opłaty

• uczestnicy trenujący pierwszy rok uiszczają opłaty gotówką, od drugiego roku treningowego gotówką lub przelewem

2. Wniesienie opłaty klubowej gotówką bądź przelewem następuje za miesiąc z góry do 10-go dnia danego miesiąca. Konto Klubu: UKS Dąb 47 1680 1017 0000 3000 0384 5031

Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana.

3. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od przerw świątecznych, ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na treningach.

4. Zaleganie we wpłatach składek klubowych skutkuje kolejno:

 • brakiem możliwości udziału w zawodach
 • wystawieniem wezwania do zapłaty
 • wnioskiem o skreślenie z listy uczestników zajęć rekreacyjno-sportowych
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

5. Środki finansowe pochodzące z opłat przeznaczone są w szczególności na:

 • wynajem obiektów sportowych
 • wynagrodzenia trenerów
 • opłaty w związkach sportowych
 • administrację Klubu
 • zakup sprzętu sportowego
 • wyjazdy na zawody

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH

1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej – dot. grupy zawodniczej, GimShow poziom II

2. Wniesienie opłaty klubowej do 10-go każdego miesiąca.

3. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.

4. Nieobecności na treningach muszą być usprawiedliwione.

5. Zawodnik zobowiązany jest w szczególności do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych
 • kulturalnego zachowania się wobec trenerów i koleżanek z sekcji
 • kulturalnego zachowania się na zawodach
 • wykonywania poleceń wydawanych przez trenera
 • informowanie trenera o problemach zdrowotnych: zawroty, bóle głowy itp.
 • uzyskanie zgody trenera na każdorazowe opuszczanie miejsca realizacji treningu
 • dbania o sprzęt sportowy
 • posiadanie podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego i przyborów gimnastyki artystycznej: skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka
 • godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz
 • rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach
 • brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera
 • pomagać innych zawodniczkom sekcji

6. W przypadku naruszenia w/w obowiązków trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:

 • upomnienie ustne
 • upomnienie ustne przy całej grupie
 • upomnienie ustne w obecności rodzica
 • usunięcia zawodniczki z treningu (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań)
 • nie zgłoszenie do zawodów
 • wystąpić do Zarządu Klubu o tymczasowe zawieszenie w prawach zawodnika Klubu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodniczki na zawody podejmuje trener na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na treningach.

2. Zawodniczka ma obowiązek startu w zawodach, na które została zgłoszona

3. Koszt wyjazdu na zawody poza teren miasta Katowic finansowana jest tylko częściowo przez Klub.

Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd na podstawie aktualnych możliwości finansowych Klubu.

4. W przypadku nieobecności powołanej zawodniczki na zawodach Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych z organizacją udziału w zawodach, chyba, że zgłoszenie nastąpi na tyle wcześnie, aby trener zdążył wycofać zawodniczkę z list zgłoszeniowych i wyjazdowych bez opłat karnych – termin określany jest każdorazowo przez organizatora zawodów. (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie)

5. Wszelkie wymagane formalności w tym opłaty związane z zawodami, zawodniczka ma obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera.

VI. WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków sportowych

2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:

 • złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych
 • zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego
 • rozliczenia opłat klubowych
 • uzyskania zgody Zarządu UKS Dąb na zmianę barw klubowych do 30-tu dni od daty złożenia pisma.

VII. WARUNKI PRZEJŚCIA Z INNEGO KLUBU

1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków sportowych

2. Zawodniczki z innych Klubów przyjmowane są tylko na początku sezonu startowego w okresie przygotowawczym: styczeń, sierpień i przydzielane są do danej grupy treningowej wg. umiejętności i klasy sportowej.

3. Ponadto w celu zmiany barw klubowych zawodniczka zobowiązana jest również do:

 • złożenia w formie pisemnej zgody Zarządu Klubu macierzystego na zmianę barw
  klubowych (nie dot. zawodniczek 1-kroku)
 • złożenia książeczki zawodniczej z wypisem z Klubu macierzystego.

VIII. WYSTĄPIENIE Z KLUBU

Wystąpienie z Kluby możliwe jest po złożeniu rezygnacji podpisanej przez opiekuna prawnego zawodniczki w formie pisemnej do Zarządu Klubu po uprzednim zdaniu sprzętu sportowego do trenera prowadzącego i rozliczeniu składek klubowych.

IX. SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW KLUBU

W przypadku działania na szkodę Klubu lub trenerów następuje skreślenie zawodniczki z listy członków Klubu zgodnie ze Statutem Klubu i z obowiązkiem rozliczenia opłat klubowych i zdania sprzętu klubowego.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę treningową

2. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się na początku roku startowego (spotkanie informacyjne o planowanych działaniach w bieżącym sezonie) potem co trzy/cztery m-ce oraz
w miarę potrzeb.

3. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu z trenerem koordynatorem w dni powszednie p. Beata Golda tel. 506 434 609 w godz. 14.00 – 16.00

4. Treningi otwarte odbywają się co trzy m-ce

Aktualny plan treningów i terminarz zawodów zamieszczany jest na stronie internetowej
www.dab19.pl/dla-zawodniczek/

Ochrona danych osobowych
www.dab19.pl/ochrona-danych-osobowych/