I. PRZYJĘCIE DO KLUBU

 1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DĄB zwany dalej UKS Dąb jest klubem sportowym, prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka artystyczna na poziomie sportu z licencjami PZG – grupy A i B oraz sportu rekreacyjnego grupy C i D.
 2. Kwalifikacji do grupy dokonują trenerzy UKS Dąb.
 3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia Deklarację Klubową oraz oświadczenia o zdrowiu dziecka i braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania gimnastyki artystycznej (w deklaracji klubowej).
 4. Rodzic/opiekun prawny wnosi pierwszą opłatę gotówką (wpisowe + składka miesięczna) według cennika obowiązującego w danym sezonie.
 5. Zawodniczki A B C i D są zobowiązane do wykonywania badań lekarskich, każdego roku – koszty pokrywa rodzic/opiekun.
 6. Obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie NNW dla każdej zawodniczki UKS Dąb – polisę wykupuje Klub lub prywatnie zawodniczka – koszty pokrywa rodzic/opiekun.

II. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY

 1. Opłatę należy uregulować do 10-go dnia każdego miesiąca z góry przelewem na konto Klubu Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0005 5045 1443.
 2. Klub zawiesza możliwość uczestnictwa w zajęciach dziecka w drugim miesiącu braku wpłaty (po upłynięciu 10-go dnia drugiego miesiąca) do momentu uregulowania zaległości.
 3. W przypadku braku wpłaty Klub zakłada rezygnację 1-go dnia trzeciego miesiąca wraz z obowiązkiem opłacenia zaległych składek.
 4. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć obowiązuje uregulowanie wszystkich składek wraz ze składką za bieżący miesiąc.
 5. Składka jest stała i obowiązuje przez cały rok, włącznie z feriami zimowymi i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy z wyjątkiem okresu wakacji letnich (zakładka opłaty klubowe).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Rodzic/opiekun prawny opłaca składkę miesięczną do 10-go każdego miesiąca.
2. Gimnastyczka zobowiązana jest do:

 • przestrzegania zasad Fair Play;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbania o mienie Klubu;
 • kulturalnego zachowania wobec trenerów i koleżanek;
 • wykonywanie poleceń wydawanych przez trenera w ramach prowadzonej pracy zawodowej;
 • informowanie trenera o problemach zdrowotnych, kontuzjach;
 • posiadania podczas zajęć obowiązującego stroju i uczesania;
 • zgłaszania trenerowi prowadzącemu chęci uczestnictwa w obozach szkoleniowych organizowanych
 • poza Klubem.

3. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec
zawodniczki następujące konsekwencje:

 • upomnienie ustne przy całej grupie;
 • usunięcie zawodniczki z treningu po uprzednim poinformowaniu rodziców drogą telefoniczną;
 • wystąpić do Klubu o tymczasowe zawieszenie;
 • przesunąć zawodniczkę na inny poziom treningowy.

4. Zawodniczka PZG grupy A i B zobowiązana jest do systematycznego uczęszczania na treningi według obowiązującego planu, obowiązkowego uczestnictwa w dodatkowym szkoleniu podczas ferii zimowych, letniego obozu szkoleniowego.
5. W przypadku nieobecności dziecka na treningach Klub nie ma obowiązku zapewniać zajęć wyrównawczych.
6. Rodzic przyprowadza dziecko na zajęcia i odbiera po zakończeniu treningu. Klub nie ma obowiązku sprawowania opieki w przypadku rażącego spóźnienia odbioru dziecka.

7. Zawodniczka zobowiązuje się do przychodzenia na treningi 10 minut przed planowanym rozpoczęciem.

8. Rodzice nie przebywają na sali treningowej, widowni jak i w szatni.

IV. WYJAZDY NA ZAWODY I TURNIEJE

 1. Zawodniczkę na dane zawody typuje trener prowadzący grupę, biorąc pod uwagę zaangażowanie, obecność na treningach, poziom opanowania programu obowiązującego na danej imprezie sportowej oraz opłaconą bieżącą składkę miesięczną.
 2. Kategorie startowe oraz układ do wykonania na danych zawodach przydziela trener zawodniczki.
 3. Każda zawodniczka powinna obowiązkowo posiadać aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, aktualną licencję PZG – dot. tylko zawodniczek zgłoszonych do systemu PZG.
 4. Na zawodach obowiązuje klubowy ubiór sportowy: strój klubowy – koszulka i spodenki, dres klubowy, napalcówki, białe skarpetki.
 5. Uczesanie gładko bez grzywki w koka, dozwolony dyskretny makijaż.
 6. Startowe oraz składkę: trener/sędzia, transport (w tym trenerki i sędziny) oraz wszystkie inne koszty związane z wyjazdem na zawody pokrywają zawodniczki biorące udział w danej imprezie.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału zawodów startowe przepada na rzecz organizatora (regulamin zawodów organizatora).
 8. Obecność na wszystkich treningach w tygodniu startowym jest obowiązkowa i niezbędna do udziału w zawodach.
 9. W przypadku nieobecności w tygodniu startowym zawodniczka zostaje automatycznie wycofana z zawodów z powodu braku przygotowania, bez zwrotu startowego. Dopuszczane są wyjątki po wcześniejszych ustaleniach z trenerem prowadzącym.
 10. Wszelkie sprawy organizacyjne ustalane są z UKS Dąb, nie z gospodarzem zawodów.
 11. Rodzice i osoby towarzyszące podczas zawodów przebywają na widowni i dopingują dzieci.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz trenowania, rozciągania dziecka przez rodzica podczas przygotowania do startu dziecka jak i w czasie trwania całych zawodów.
 13. Poniedziałek po zawodach jest dniem wolnym od treningu, przeznaczonym na regenerację i odpoczynek, również dla trenera i sędziego uczestniczących w zawodach podczas weekendu.

V. REZYGNACJA, ZMIANA BARW KLUBOWYCH

 1. Rezygnację składa rodzic/opiekun prawny w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (pliki do pobrania).
 2. Sama nieobecność nie jest podstawą do braku wpłaty składki za zajęcia.
 3. W przypadku chęci zmiany barw klubowych i przeniesienia licencji PZG do innego Klubu, Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapłaty na konto Klubu UKS Dąb kwoty w wysokości 500 zł – dotyczy tylko zawodniczek z licencjami PZG.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
 2. Uczestniczki zajęć niszczące urządzenia oraz klubowy sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Każda zawodniczka rezygnująca z zajęć na stałe jest zobowiązana do oddania całego sprzętu użyczonego przez Klub na czas trenowania.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione rzeczy na terenie obiektu sportowego.
 4. W przypadku działania rodziców/opiekunów na szkodę Klubu, trenera lub zawodniczki dziecko zostaje usunięte z listy uczestników zajęć w trybie natychmiastowym.
 5. UKS Dąb organizuje obozy sportowe, te objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym dla wszystkich uczestników.
 6. Wszyscy członkowie UKS Dąb zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 7. Kontakt telefoniczny 506 434 609 godz. 12:30 – 14:00.
 8. Klub poza zawodami w weekend nie pracuje.